Beste leden van de gemeenteraad,

Met genoegen bieden wij u de jaarrekening 2022 aan.
We kijken terug op wederom een bijzonder jaar. Bij aanvang van 2022 waren we nog volop bezig met coronamaatregelen, wat vanaf maart / april vloeiend leek over te gaan in aandacht voor vluchtelingen uit Oekraïne. De opvang die we i.s.m. De Wooncompagnie en De Zorgcirkel konden realiseren in De Meermin is een waardevol toevluchtsoord en tijdelijk thuis gebleken voor vele vluchtelingen. Later in het jaar hebben we samen met Purmerend ook de verantwoordelijkheid genomen om de begeleiding van een crisis-noodopvang voor asielzoekers te verzorgen in De Baanstee-Noord.

Het jaar 2022 zorgde ook politiek voor verandering. Het vorige college heeft na de fusie van Zeevang en Edam-Volendam een periode van zes jaar gediend. De gemeenteraadsverkiezingen zorgden voor veel nieuwe raadsleden, een nieuwe coalitie en een nieuw college. Het collegeprogramma is tot stand gekomen met inbreng van alle partijen en maatschappelijke partners. De begroting bij het collegeprogramma is unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Samenwerken en openheid staan hoog in het vaandel van dit college. We denken dat we als gemeenteraad en college samen een mooie start hebben gemaakt. We rekenen op een goede samenwerking in 2023 en volgende jaren. Het is bijzonder plezierig dat college en raad verder kunnen onder het voorzitterschap van burgemeester Sievers, die eind 2022 herbenoemd is voor een nieuwe periode. Dat biedt continuïteit en stabiliteit, zodat we samen al onze aandacht kunnen richten op het realiseren van onze inhoudelijke ambities.

Na twee jaren waarin corona veel beperkingen gaf aan de evenementen in onze gemeente, kijken we terug op een aantal geslaagde evenementen in 2022. De kermis is voor veel inwoners een groot feest geweest, ook al zullen we voor volgende jaren moeten kijken naar de locaties waarop het feest plaatsvindt. De promotie van FC Volendam was een grote opsteker voor de club en voor onze gemeente. En we zijn blij dat de grote intocht van Sinterklaas in Volendam weer het feest kon zijn waar kinderen en ouders naar uitkeken.

In 2022 zijn opnieuw een aantal zichtbare doelen gerealiseerd, de grondwerkzaamheden aan de Derde Ontsluitingsweg nemen indrukwekkende vormen aan, de Botterwerf en basisschool Aventurijn zijn gerealiseerd en begin januari kon ook het Kindcentrum officieel geopend worden. Naast de zichtbare projecten, werkten we ook aan vele onzichtbare zaken, zoals het afgeven van rijbewijzen, het zorgvuldig heffen van lokale belastingen, het opstellen van een nieuwe begroting, het begeleiden van inwoners die ondersteuning nodig hebben vanuit WMO, Jeugdzorg, Schuldhulpverlening of bij de begeleiding naar werk, etc.

Een bijzonder onderwerp was uiteraard de ontwikkeling van De Lange Weeren. Het plan dat begin 2022 voorlag kon niet op draagvlak van de gemeenteraad rekenen. Daarna is door de organisatie met absolute prioriteit, gewerkt aan een totaal nieuw plan voor het gehele grondgebied. Dat de gemeenteraad eind 2022 kon instemmen om dit nieuwe plan naar de provincie te sturen, beschouwen we als teken van de grote bereidheid van raad en college om in gezamenlijkheid het maximale resultaat te bereiken voor onze inwoners die op zoek zijn naar een woning. Een grote opsteker voor onze gemeente dat we de laatste raadsvergadering van het jaar met dit resultaat konden afsluiten.

De oorlog in Oekraïne leidde in de loop van 2022 tot een nieuwe uitdaging. De kosten voor energie, levensmiddelen en bouwmaterialen brachten vele inwoners, ondernemers en verenigingen in financiële problemen. De Rijksoverheid heeft een veelvoud aan regelingen ingezet, waarvan enkele, zoals de energietoeslag, door de eigen organisatie uitgevoerd moest worden. Lokaal proberen we met aanvullende maatregelen extra ondersteuning te bieden. De financiële problemen leiden voor meerdere inwoners ook tot stress en sociaal-emotionele problemen, wat we merken aan de extra zorgvraag in het sociaal domein.

Financieel resultaat
De Jaarrekening is in feite de spiegel van de begroting. In de begroting 2022 zijn doelen gesteld en hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld. In het jaarverslag leest u of de doelen zijn gerealiseerd en in de jaarrekening de verantwoording over de beschikbaar gestelde middelen. Bijzonder voor deze jaarrekening was dat de doelen en middelen door de vorige gemeenteraad zijn vastgesteld en twee colleges verantwoordelijk zijn voor de realisatie. Het zittende college legt in deze jaarrekening verantwoording af over de doelen en de beschikbaar gestelde middelen.

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een rechtmatigheidsverantwoording afgelegd door het college over boekjaar 2022. Vanaf boekjaar 2023 is deze verantwoording wettelijk verplicht.

Over 2022 is een positief resultaat geboekt van €3,9 mln. op de reguliere bedrijfsvoering van onze gemeente. Het totale resultaat zou groter zijn geweest, echter een deel van het voorziene overschot (€ 1 mln.) is reeds bij de winternota bestemd aan een specifieke doelreserve voor inflatie en energie.

Het in de jaarrekening gepresenteerde positief resultaat wordt volledig veroorzaakt door het overschot van de normvergoeding voor vluchtelingenopvang Oekraïne. Dit overschot zal middels een voorstel over de bestemming van het resultaat, worden toegevoegd aan een specifieke doelreserve opvang vluchtelingen Oekraïne. (De middelen die van het rijk worden ontvangen worden vooralsnog aan deze reserve toegevoegd. Zodra de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt afgerond zal er een eindverantwoording plaats vinden met het Rijk over de gemaakte kosten versus ontvangen normbedragen)

Tenslotte
De financiële positie van de gemeente geeft een positief beeld voor de komende jaren. De balans ziet er solide uit en de oordelen van externe organisaties zijn niet negatief. Een goede basis om verder te bouwen aan onze gemeente en het realiseren van de ambities in het collegeprogramma.

Het college van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 12:30:19 met de export van 05/25/2023 09:02:40